بررسي نکاتي از سيره مديريتي حضرت امام خميني (قدس سره) شناسايي ملاک ها و معيارهاي ايشان در تصميم گيری
50 بازدید
ناشر: موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پایان نامه مزبور در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اوّل، با بیان طرح تحقیق، به اهمّیت و جایگاه موضوع پرداخته، دو فرضیه را مطرح می ‏سازد: 1. ملاک و معيار حضرت امام در تصميم گيری، «ارزش های الهی» بوده است; 2. تفاوت معناداری بین نتایج تصمیم های ایشان و کسانی که ‏چنین معیارهایی ندارند وجود دارد.در فصل دوم، به روش تحقیق و نوع آن اشاره شده که با توجّه به روش تحلیل محتوا، به بررسی و معرّفی آن می ‏پردازد و در بخش سوم که به ادبیات تحقیق اختصاص دارد، اشاره در خور توجّهی به مقوله تصمیم گیری کرده و ضمن انقسام آن به هفت طبقه، به ‏الگوها و مدل های گوناگون آن اشاره دارد و آن چه که موضوع پایان نامه را دارای اهمّیت مضاعف می کند، اين است که همه مدل هاي تصميم ‏گيری، در نیاز به داشتن ملاک و معیار جهت تعیین یک راه کار از میان انبوه راه کارها مشترکند با این تفاوت که ممکن است بواسطه تعدّد و گونه ‏گونی فرهنگ ها، این معیارها نیز متفاوت شوند; از این رو پایان نامه کوشیده تا حتّی المقدور با مقایسه فرهنگ ها و ارزش ها و نگرش های برخاسته ‏از آن، بحثی فلسفی را در حوزه مدیریت مطرح کند و با استنتاج منطقی از مقدّمات طرح شده، معیار بنیانی و اساسی را درباره مقام والای انسان ارائه ‏دهد. در فصل چهارم که به تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط می شود، با عنایت به روش تحلیل محتوا، مقوله های مورد استفاده این تحقیق در برگیرنده ‏مفاهیمی است که در فرضیات تحقیق بررسی می شوند که عبارتند از: «ارزش های» با فراوانی نسبی 69 درصد «تفاوت در کسب هدف» با فراوانی ‏نسبی 31 درصد و برای آزمون فرضیه نخست، مقوله «ارزش های الهی» به سه شاخص «اطاعت از خدا» «رضای خدا» و «ایمان و عقیده به خدا» ‏تقسیم شده و با طرّاحی جداول مربوط، مقایسه کمّی آن ها انجام گرفته است و شاخص های مربوط به مضمون فرضیه دوم، عبارتند از: «شکست ‏ناپذیری» و «نداشتن اضطراب و فشار روانی» که تحلیل شده اند. این تحقیق در فصل پنجم که به نتیجه گیری و پیشنهادها مربوط می شود، در هشت ‏مورد نتیجه گیری خود را ارائه می دهد و پیشنهادهای پژوهش را در چهار مورد اعلام می دارد و با آوردن فیش های تحقیقاتی در بخش ضمائم که به ‏فرضیه های تحقیق با شاخص های خاص هر کدام مربوط است به پایان می رسد.